ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การขยายพันธุ์สับปะรดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

แผ่นพับที่ 5/2565 การขยายพันธุ์สับปะรดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เรียบเรียง : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
จัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ : พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.