ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่” กรอกข้อมูลสำรวจผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ https://ntap.moac.go.th/?p=survey_farmers
(ตั้งแต่วันนี้-5 พฤศจิกายน 2565)
คุณสมบัติเกษตรกร
1. เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน หรือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
3. พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่ผืนเดียวกันขนาด 2.5, 3, 4 และ 5 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิ์ต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร ดังนี้
1.) ผู้สืบสันดาน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย, บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม)
2.) บิดามารดา (กรณีบิดา เฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น)
3.) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
4.) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
5.) ปู่ ย่า ตา ยาย
6.) ลุง ป้า น้า อา
7.) คู่สมรสที่ยังมีชีวิต
4. สภาพพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเหมาะสม สามารถเก็บกักน้ำได้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน