ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การเลี้ยงชันโรงและการเก็บน้ำผึ้งชันโรงคุณภาพ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ติดต่อสอบถาม : 039-389244

ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB0dHWZRWwDokF8MHXez_C5Hs9MFjTCvsEdMH2huMMjHVG6w/viewform?fbclid=IwAR1Yri534rtpdSjWl31JEmYF1QpZt7OUfvutBPoZnx_vqm8C6KRt60Gc4Lc