ขอแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร