ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

หลากมุมมองการพัฒนา ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

การขับเคลื่อนแผนฯ สู่อนาคตไทย
1. หลากมุมมองการพัฒนา ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2uqBZcM
——————————————————————————————————
2. เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2tZYW5m
——————————————————————————————————
3. นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2uueFKP
——————————————————————————————————
4. การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมือง สู่อนาคตประเทศไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2thVSTv
——————————————————————————————————
5. ศักยภาพคนไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2u0Ltuh
——————————————————————————————————
6. โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2uqiX68
——————————————————————————————————
7. ภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2utSwfx
——————————————————————————————————
 
ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2560 ของสศช. เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”
 
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)