เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2566
ข้าวโพดหวาน พืชใช้น้ำน้อย ผลตอบแทนสูง