ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

คุณนิวัฒน์ ล้วนใจบุญธรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คุณนิวัฒน์ ล้วนใจบุญธรรม (เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป) ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 18 แผ่น/เล่ม สำหรับศึกษาการเพาะปลูกใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง