ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

คุณพิบูลย์ ทองพยงค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คุณพิบูลย์ ทองพยงค์ (เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป) ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 3 แผ่น/เล่ม สำหรับศึกษาการเพาะปลูกใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง