ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 คุณภัคพงศ์ วีระวัฒน์ ได้บริจาคข้าวสารจำนวน 5 กิโลกรัม สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร