ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

คุณเสนีย์ ณนคร

วันที่ 27 มกราคม 2566 คุณเสนีย์ ณนคร (เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป) ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 16 แผ่น/เล่ม สำหรับศึกษาการเพาะปลูกใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง