ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

คู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร