ประมวลภาพ “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว