ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

จักจั่น (อ้อย)

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในทุกภาคของประเทศไทย เฝ้าระวังการระบาดของจักจั่นในไร่อ้อยโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกอ้อยในแถบจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ อำเภอสามชุก ศรีประจันทร์ และอำเภอแสวงหาและพื้นที่ปลูกอ้อยในจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่เสี่ยงต่อการระบาดของจักจั่นจักจั่น

จักจั่นจัดเป็นศัตรูป่าไม้ มักไม่พบเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรมากนัก แต่จากการที่ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากอาจมีผลให้สมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทำให้อาหารตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง จักจั่นจึงเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร

ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากสำรวจพบจักจั่น ให้ขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง
—————————
วิธีการป้องกันกำจัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://esc.doae.go.th/จักจั่นระบาดในอ้อย

https://esc.doae.go.th/จักจั่นในอ้อย