ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ดักแด้ด้วงเต่าตัวห้ำ

ภาพจาก : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

ภาพจาก: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก https://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207