ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง เข้าทำลายในมะม่วงระยะติดผลอ่อน

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063968557948