ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

คู่มือการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู)

เรียบเรียง : คณะทำงานบริหารจัดการด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู)
ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 819/2565
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

จัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ : มกราคม พ.ศ. 2565
ดำเนินการผลิตโดย : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.