ด้วงเต่าตัวห้ำควบคุมแมลงหวี่ขาว

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564