ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้วงเต่าทองผักบุ้งลายจุด

ภาพจาก : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง