ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้วงแรดมะพร้าว

ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ฉบับที่ 44/66

จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
https://www.facebook.com/8rewplantprotection?mibextid=ZbWKwL