ด้วงแรดมะพร้าว

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

กุมภาพันธ์ 2564