ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน

อันดับที่ ๑ โครงการการผลิตดินเพาะต้นกล้า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อันดับที่ ๓ โครงการผลิตปุ๋ยหมักแห้งเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี