ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

อันดับที่ ๑ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
อันดับที่ ๓ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตำบลห้วย ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ