ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้านการผลิตพืชและพันธุ์ผัก

อันดับที่ ๑ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวพื้นเมือง (พันธุ์ดีทับสะแก) ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
อันดับที่ ๓ โครงการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนชุมชนตำบลบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู