ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อันดับที่ ๑ โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปจากต้นจาก ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่า ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
อันดับที่ ๓ โครงการการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์