ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้านการเกษตรอื่น

อันดับที่ ๑ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบนวัตกรรม ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ (การผลิตอาหารโคเนื้อ) ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
อันดับที่ ๓ โครงการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริมลดหมอกควัน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่