ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้านประมง

อันดับที่ ๑ โครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงปูดำในบ่อกระเบื้องเชิงธรรมชาติ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

อันดับที่ ๓ โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ