ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้านฟาร์มชุมชน

อันดับที่ ๑ โครงการฟาร์มชุมชน ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อันดับที่ ๒ โครงการฟาร์มชุมชน บึงสำราญ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
อันดับที่ ๓ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี