ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ตั๊กแตนหนวดสั้น

ตั๊กแตนหนวดสั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไป  ตามทุ่งหญ้า  ไร่นา  สวน เป็นต้น กัดกินใบพืชเป็นอาหาร  มีหลายชนิดที่เป็นศัตรูพืช  เช่น  ตั๊กแตนปาทังก้า

ภาพจาก : กลุ่มอารักขาพืชจังหวัดนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม