ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Mail: agritech.esc.doae@gmail.com
​​Tel: 02-579-5517, 02-579-2594 (ห้องสมุด)
Fax: 02-5795517

[wpgmza id=”1″]