ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา ต้นไม้แห่งปัญหา (Problem Tree)

เรียบเรียงโดย : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/km.ndoae