ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ถอดบทเรียนทุเรียนตะวันออก 2565 รองรับโอกาสข้างหน้า และความท้าทายใหม่
และการฝึกอบรม “การจัดการและควบคุมโรคกิ่งแห้งและโรครากเน่าโคนเน่า สู่ผลผลิตทุเรียนคุณภาพ”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี