เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2566
ถั่วเขียว พืชใช้น้ำน้อย ผลตอบแทนสูง