ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
https://www.facebook.com/DoaeChainat

ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  1. ปรับเปลี่ยนเทคนิคหรือวิถีการผลิต
  2. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำและระบบส่งจ่ายน้ำ
  3. บริหารจัดการที่ดิน
  4. ปรับปรุงและอนุรักษ์ดิน
  5. อนุรักษ์ป่าไม้และสภาพแวดล้อม
  6. ทำประกันภัยพืชผล

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.