ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ทำความรู้จัก “เอลนีโญ ลานีญ่า” ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศของโลก

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063968557948