ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 1/2558 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการทำนา “แบบเปียกสลับแห้ง”

เรียบเรียง : กองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร