ทุเรียนลัดใบอ่อนในระยะผลอ่อน

จัดทำโดย : กลุ่มอารักพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068112708969