ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมพร้อมกับ เกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อหารือภาพรวมแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ทั้งประเด็นการกระจายผลผลิตในประเทศ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน การขายผลไม้ในประเทศ สหกรณ์ การจำหน่ายตรงกับผู้บริโภค รวมทั้งประเด็นการบริโภคในครัวเรือน การแปรรูป การส่งออก และการบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผลไม้จะออกสู่ตลาดประมาณกลางเดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร