ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกวีดิทัศน์ เปิดตัวโครงการวิจัยการเกษตร “ขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร” ณ ห้องศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้ในงานแถลงข่าวในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ โครงการวิจัยฯ ดังกล่าว เพื่อขยายผลเทคโนโลยีการผลิตและใช้แหนแดงสู่เกษตรกร ให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สามารถผลิตและใช้ประโยชน์จากแหนแดงได้ และให้ ศดปช.เป็นต้นแบบการผลิตและขยายผลการใช้แหนแดงไปสู่ชุมชนต่อไป