ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องศูนย์บริการร่วม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่เป็นวิดีทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ ในเรื่องภาพรวมและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ มูลค่าการจำหน่ายและตัวเลขการผลิต การลดการนำเข้าไม้ดอกไม้ประดับด้วยการส่งเสริมการปลูกเองภายในประเทศ เช่น กุหลาบ เบญจมาศ การให้ความสำคัญและส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับพื้นถิ่น เช่น มะลิ พุด รวมถึงการทำการตลาดและสร้างการรับรู้ให้ต่างชาติรู้จักไม้ดอกไม้ประดับของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มีประสิทธิภาพ

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์