ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปสัมภาษณ์ ประเด็น “การขับเคลื่อนกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร” เพื่อเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี รายการข่าวเช้าหัวเขียว ณ ห้องศูนย์บริการร่วม อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School : FFS) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่นำมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรร่วมกันคิดวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว เป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับการลงทุน ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตรใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่เกษตรกร เพื่อเปลี่ยนเกษตรกรจากผู้รับเป็นผู้ยอมรับวิธีการและเทคโนโลยีด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริง ทดลองทำเอง นำไปสู่การตัดสินใจดำเนินการได้อย่างเหมาะสมด้วยตัวเกษตรกรเอง จนสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ด้วยกันเอง

ในปี 2566 มีการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร จำนวน 79 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย พืชผัก 32 แห่ง ข้าว 24 แห่ง ไม้ผล 15 แห่ง พืชไร่ 5 แห่ง ไม้ยืนต้น 2 แห่ง และไม้้ดอก 1 แห่ง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมาขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้านการจัดการศัตรูพืช ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการผลิตข้าว ไม้ผล และพืชผัก เพื่อต้องการให้้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา ด้านศัตรูพืช และจัดการผลผลิตพืชให้มีคุณภาพดี ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการของตนเอง และขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่่ใกล้เคียงต่อไปได้

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร