ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ใบบัวบก

ใบบัวบก บัวบกมีสารสำคัญกรดมาเดคาสสิก (Madecassic acid) กรดเอเชียติก (Asiatic acid) การปลูกปลูกได้ดีในดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน ใบบัวบกจะขยายพันธุ์โดยไหลและเมล็ด วิธีขยายจากไหลตัดไหลเป็นท่อน ๆ ไปเพาะในกระบะเพาะ 1-2 สัปดาห์ การดูแลรักษาบัวบกต้องการความชื้น แต่ไม่แฉะควรให้น้ำสม่ำเสมอ ควรระวังอย่าให้น้ำขัง จะเกิดโรคโคนเน่า การเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกได้ประมาณ 60-90 วัน ใช้มีดตัดเหนือจากพื้นดินประมาณ

การทาบกิ่ง

การทาบกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ต้นพันธุ์ ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์เหมือนต้นแม่ทุกประการ โดยกิ่งพันธุ์ดีจะให้ผลผลิตที่ตรงตามพันธุ์ อุปกรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

เชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพบกิจกรรมน่าสนใจงาน รับปัจจัยการผลิตมากมายจากหน่วยงานที่มาให้บริการ อาทิ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 อย่าลืมนำบัตรประชาชน หรือ ThaiD มาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

รู้หรือไม่ ? ถ้ารู้จัก “ดิน” ดีกว่าใคร จะมีชัย “ในการปลูก” ไปกว่าครึ่ง จันทร์นี้เลยอยากจะชวนทุกคน มาอ่านเรื่องราวของดินและปุ๋ย เนื่องจากการผลิตพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และคุ้มค่าต่อการลงทุนนั้น ต้องรู้จักธรรมชาติของดินในพื้นที่ปลูกของตนเองก่อน เกษตรกรจึงจะสามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั่นเอง ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้ 1. รู้จักดินดีหรือยัง? คลิกอ่าน :

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง

โรคราน้ำฝนในลำไย เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ มีฝนตกชุกและ มีความชื้นสูง ทำให้เกิดการระบาดของโรคราน้ำฝนในลำใยในบางพื้นที่ ฉะนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้รีบกำจัด หรือ ติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางหรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน การเข้าทำลาย เรียบเรียงโดย : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

คุยข่าวเกษตร ! รายการศูนย์ขยายกระจายข่าว โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/radiothungsongfm97/videos/1656379428491103

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร “หมอพืชชุมชน ปี67”  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นหมอพืชชุมชน ระหว่างวันที่ 13-16 สค. 67 โดยรับสมัครถึงวันที่ 19 กค. 67เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053611044 หรือ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปสัมภาษณ์ ประเด็น “การขับเคลื่อนกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร” เพื่อเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี รายการข่าวเช้าหัวเขียว ณ ห้องศูนย์บริการร่วม อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School : FFS) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่นำมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรร่วมกันคิดวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว เป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับการลงทุน ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตรใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่เกษตรกร เพื่อเปลี่ยนเกษตรกรจากผู้รับเป็นผู้ยอมรับวิธีการและเทคโนโลยีด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริง ทดลองทำเอง นำไปสู่การตัดสินใจดำเนินการได้อย่างเหมาะสมด้วยตัวเกษตรกรเอง จนสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ด้วยกันเอง

ในปี 2566 มีการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร จำนวน 79 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย พืชผัก 32 แห่ง ข้าว 24 แห่ง ไม้ผล 15 แห่ง พืชไร่ 5 แห่ง ไม้ยืนต้น 2 แห่ง และไม้้ดอก 1 แห่ง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมาขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้านการจัดการศัตรูพืช ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการผลิตข้าว ไม้ผล และพืชผัก เพื่อต้องการให้้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา ด้านศัตรูพืช และจัดการผลผลิตพืชให้มีคุณภาพดี ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการของตนเอง และขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่่ใกล้เคียงต่อไปได้

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร