ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtillis ; Bs)

เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.