ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ e-Book น่าอ่าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 6 เรื่อง
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การผลิตเกลือ
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การผลิตน้ำตาล
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานส่งเสริมการเกษตร
4. ไขความลับเท้ายายม่อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
5. ไขความลับสาคู ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
6. 77 ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วไทย

อ่านรายละเอียด คลิก https://anyflip.com/bookcase/jnhuk
—————
จัดทำโดย : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร