ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โรคข้าวสำคัญ ที่พบตามระยะการเจริญเติบโตโรคข้าวสำคัญ เชื้อรา▪️ โรคกล้าเน่า▪️ โรคไหม้▪️ โรคใบจุดสีน้ำตาล▪️ โรคใบขีดสีน้ำตาล▪️ โรคกาบใบแห้ง▪️ โรคกาบใบเน่า▪️ โรคเมล็ดด่าง เชื้อแบคทีเรีย▪️ โรคขอบใบแห้ง▪️ โรคใบขีดโปร่งแสง เชื้อไวรัส▪️ โรคใบสีส้ม▪️ โรคใบหงิก▪️ โรคเขียวเตี้ย▪️ โรคหูด เชื้อไฟโตพลาสมา▪️ โรคใบสีแสด▪️ โรคเหลืองเตี้ย ไส้เดือนฝอย▪️

มาทำความรู้จัก…หมอพืชชุมชน หมอพืชชุมชน คือ เกษตรกรผู้ผ่านหลักสูตรหมอพืชชุมชนอบรมด้านการวินิจฉัยและจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ คุณลักษณะ1. วินิจฉัยอาการผิดปกติและจัดการศัตรูพืชเบื้องต้นได้2. เก็บข้อมูลภาพถ่ายและตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยได้ 3. มีจิตสาธารณะ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

มารู้จัก “หมอพืช”

หมอพืช คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้มีความรู้และความสามารถในการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้น และให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ให้กับเกษตรกร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

คลินิกพืช

“คลินิกพืช” ให้บริการตรวจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาอาการผิดปกติของพืชได้อย่างตรงจุด คลินิกพืช (Plant Clinic) คือ การให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยยึดหลักการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่ถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ หากเกษตรกรพบปัญหาอาการผิดปกติของพืช สามารถขอรับคำปรึกษาหรือคำแนะนำได้จากคลินิกพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

เปิดรับสมัครด่วน จำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 3959 7229ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดตราดโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ” ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล” ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 3959 7229

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจอบรมโครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ท่านใดสนใจอบรม นำสำเนาบัตรประชาชนมาวันอบรมด้วยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 3959 7229

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชิ้น ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ และนายสุริยะ คำปวง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

การอบรมอาชีพด้านแมลงเศรษฐกิจตามอัธยาศัย หลักสูตร “จิ้งหรีด กับแกล้มก็ดี มีรายได้เสริม สำหรับมือใหม่” ในรูปแบบ online ในวันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 67 เวลา 09.00-12.00 น. ลิงค์เข้าร่วมประชุม (Invite Link) : https://zoom.us/j/98839744396… หมายเลขห้องประชุม

แนะนำหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร) หรือที่ : http://library.doae.go.th โทรศัพท์ 0-2579-2594โทรสาร 0-2579-5517

วันที่ 31 มกราคม 2567 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับบริการข้อมูล เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้าง

วันที่ 19 มกราคม 2567 คุณมาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ (ข้าราชการบำนาญ) ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและแผ่นพับ

วันที่ 12 มกราคม 2567 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 ขอรับบริการสื่อเอกสาร/แผ่นพับ จำนวน

วันที่ 11 มกราคม 2567 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งมอบกล่องยูเอชทีที่แกะ ล้าง

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้รับบริการ ณ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผู้รับบริการ ณ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร