ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ประมวลภาพงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดมิติใหม่สู่ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0”
วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร