ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 3/2557 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร