ชื่อเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว

ชื่อผู้แต่ง อุดมพร อมรธรรม

ปีที่พิมพ์ 2549

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book