Do it From Home : ทำปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพสูงไว้ใช้ในนาข้าว จัดทำโดย สำนักงานเกษตรคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร