ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดมาตรการควบคุมทุเรียน อ่อนภาคตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายต่อทุกธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น​ โดยได้ดำเนินงานตามมาตรการฯ กำหนดฤดูกาลวันเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2565​ และหลักเกณฑ์การเก็บเกี่ยวทุเรียน ก่อนวันที่กำหนด เกษตรกรต้องได้รับเอกสารหลักฐานรับรอบน้ำหนักแห้งจากการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในทุเรียน​ และเงื่อนไขอื่นตามที่กำหนด

สรุปผลการศึกษาพบว่า การกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละสายพันธุ์สามารถใช้เป็นตัวกำหนดขอบเขตห้วงเวลาในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม มาตรการที่กำหนดขึ้นใช้ป้องปรามการกระทำผิดจากการจำหน่ายทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดภายนอกประเทศเป็นหลัก​ และที่สำคัญการแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนต้องอาศัยความ ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงผลเสียในระยะยาว ส่วนการแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนของตลาดภายในประเทศต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง​


ที่มา: กลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2565