ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

หัวใจสำคัญของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน

– เศษพืช 3 ส่วน มูลสัตว์ 1 ส่วน

จุลินทรีย์

– ปริมาณมากในมูลสัตว์ ถ้าเหมาะสมในการย่อยสลาย จะทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ

ความชื้น

– 45-70 เปอร์เซ็นต์

ออกซินเจน

– กองปุ๋ยต้องมีการไหลเวียนของอากาศธรรมชาติ ช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย : สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร DOAE K-STATION