วิสาหกิจชุมชนผักยกแคร่ปลอดสารพิษ
ผักยกแคร่ คลองหอยโข่ง “สด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”